Giới thiệu (About)

Fund My Community (Tài Trợ Cộng Đồng Của Tôi) là một chương trình cấp tài trợ của Chính Phủ Nam Úc có 1 triệu đô la để cải thiện đời sống của những người dân Nam Úc bị thiệt thòi, éo le và cô lập. Nhưng trong chương trình Fund My Community, cộng đồng quyết định những dự án nào sẽ được tài trợ thông qua một quá trình được gọi là cùng tham gia lập ngân sách.

Làm thế nào để tham gia.